Manon Gulliver9k

Helen, Manon, Gulliver at Sir Tom Stoppard’s 80th birthday celebrations, July 4, 2017